ÁSZF és Irányelvek

Azzal, hogy Ön a dokimondja.hu valamelyik oldalát, aloldalát, cikkét böngészi, automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált külön, ha fizetős szolgáltatást nem vesz igénybe. Ha ezt a tájékoztatót nem olvasta el, a Weboldal használatával, megnyitásával az alábbi feltételeket szintén maradéktalanul elfogadja.

A Weboldalon a Felhasználók a Szolgáltató által közzétett tartalmakról, szolgáltatásokról szerezhetnek információkat. A Szolgáltató a Felhasználó külön erre irányuló, kifejezett igénye esetén regisztrációval igénybevehető Szolgáltatást is biztosít a Weboldalon közzétett feltételek szerint, valamint a Felhasználók kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján hírlevelet küld részükre tájékoztatás céljából.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I, Általános szerződési feltételek

Hatályos 2021.04.20-tól visszavonásig

1, Általános adatok, elérhetőségek

Szolgáltató: Dr. Girhiny Tamás E.V.
Székhely: 3780 Edelény, Tölgyfa út 11.
Nyilvántartási szám: 51956521
Adószám: 68584465-1-25
E-mail: [email protected]
Weboldal: dokimondja.hu

2, Fogalmak

Ászf: Általános szerződési feltételek

felhasználó: A Weboldalt meglátogató, böngésző személy; illetve aki a szolgáltatást igénybe veszi.

szolgáltató: dr. Girhiny Tamás E.V. (vállalkozás székhelye: 3780 Edelény, Tölgyfa út 11.) amely a Weboldalt üzemelteti, és a Weboldalon külön regisztrációhoz kötött szolgáltatást nyújtja.

szolgáltatás: A szolgáltató által külön regisztrációhoz, jelentkezéshez nyújtott tanácsadás. Részletesen, jelen Ászf 4. pontjában definiált, szolgáltató által nyújtott szolgáltatás.

tanácsadás: A szolgáltatás keretein belül a szolgáltató által vezetett videóhívás-alapú, a
Felhasználó panaszaival kapcsolatos egyeztetésre irányuló kommunikáció.

weboldal: www.dokimondja.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

3, Szerződéskötés, szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a felhasználó, a weboldalon az adott tájékoztatást megismerte, megértette, és ezek ismeretében a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján szerződést kíván kötni. E szerződés meghatározza a Felek jogait, az igénybe vehető szolgáltatás körét és ennek a díját. A szerződés létrejötte két lépésből áll: Az első az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése, a második a tanácsadás létrejöttéhez tartozó fizetési űrlap kitöltése és az ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmának elfogadása. Szerződéskötés során Felhasználónak meg kell adnia a fizetési űrlap felületén megjelölt adatokat. A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell megfelelő minőségű internethozzáféréssel (wifi vagy min. 4G jelerősség), valamint a Zoom szoftver, vagy webes alkalmazás futtatására alkalmas eszközzel (mobiltelefon, tablet, számítógép, notebook), illetve egy internetes böngészővel. Szolgáltató csak 18. életévét betöltött személlyel köt szerződést, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szerződés nem minősül a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek. Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze illetve hibás vagy hamis adatközlés észlelése esetében a szerződést megszüntesse. A szerződés csak akkor jön létre, ha a Felhasználó a fizetési űrlap során valós és érvényes adatokat ad meg.

 4, Szolgáltatás

A Szolgáltatás keretein belül Szolgáltató, a Zomm szoftver videóhívás lebonyolítása útján, egészségi állapottal kapcsolatos tanácsadási lehetőséget biztosít a Felhasználó részére.  A Szolgáltató a tanácsadáshoz szükséges időpontfoglaló, és videós hívást lehetővé tevő felületet biztosítja. A tanácsadás során egészséggel, betegséggel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos általános jellegű kérdések megválaszolására, valamint leletek  értelmezésére kerül sor, így a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem minősül az  Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései szerinti egészségügyi  szolgáltatásnak. A Szolgáltató rendelkezik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel és e nyilvántartás szerint egészségügyi tevékenységet végezhet. A Felhasználó a fizetést követően foglalhatja le időpontját. Tekintettel arra, hogy online formában kerül sor a tanácsadásra, fontos hangsúlyozni, hogy az online nyújtott tanácsadás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Amennyiben a Felhasználó panaszai  fennmaradnak, nem az elvárt ütemben enyhülnek vagy új panasza lép fel, feltétlenül keressen fel személyesen egy egészségügyi szolgáltatót. A tanácsadás igénybevétele nem javasolt sürgős esetekben, ilyenkor feltétlenül a sürgősségi betegellátás megfelelő szerveihez forduljon! A Szolgáltatásnak nem célja a segélyhívó szolgálatok elérése. A tanácsadás indítása előtt Felhasználó jogosult a panaszait, tüneteit Felhasználó részére küldött dokumentumban kitölteni és azt Szolgáltatónak a megadott e-mail címre visszajuttatni. A tanácsadás során Felhasználó a Szolgáltatás keretein belül jogosult:
– szerda este 18 órától 20 óráig a Szolgáltatás igénybevételére, személyes tanácsadásra.
– a Felhasználó a díj megfizetése ellenében Szolgáltatóval 20 perc, tanácsadás folytatására jogosult. A tanácsadás érdemi közös munkára és tanácsadásra
irányul. Ha a Felhasználó ettől eltér, a Szolgáltató jogosult számára ezt jelezni.
– panaszoktól függő tanácsadás igénybevételére.
– arra, hogy az általa ismertetett információk alapján a Szolgáltató háziorvoshoz, vagy állami szakrendelőbe, illetve kórházba irányítsa.
– hogy a Szolgáltató számára vény nélkül kapható készítményeket, szolgáltatásokat ajánljon.
– kezelési tanácsot kapni.
A személyes egyeztetés során Felhasználó:
– nem jogosult receptfelírás igénylésére.
– nem jogosult hagyományos értelemben vett orvosi ellátásra.
– nem kérheti pontos fizikai jelenlétet igénylő orvosi diagnózis felállítását.
– nem jogosult hagyományos értelemben vett pszichológiai terápiára.
– nem várhatja el terápia nyújtását.
A Szolgáltatás során a személyes egyeztetés a Zoom szoftverben működő videóhíváson keresztül valósul meg. Szolgáltató a videóhívások során a hangalapú beszélgetéseket rögzíti. A rögzített beszélgetéssel kapcsolatos jogokról az adatkezelési tájékoztató ad részletesebb tájékoztatatást.

 5, Szolgáltatás díjfizetése, számlázás

A Szolgáltatás igénybevételének díja megkezdett tanácsadásonként:
– A tanácsadás esetén esetén bruttó 18.000 HUF, azaz tizennyolcezer forint, amely 20 (húsz) perc tanácsadás időtartamra szól.
A Szolgáltatás használata iránti igény esetén Felhasználó a fizetési űrlapon megadhatja bankkártya adatait, illetve számlázási adatait. A bankkártya, illetve számlázási adatok kiválasztása után levonásra kerül a Tanácsadási díj. Amennyiben a hívás Felhasználó hibájából adódóan nem jön létre, úgy a díj visszatérítésére nincs lehetőség.
A bankkártya használatához Felhasználó az Stripe bank kártyamegadási felületét veheti igénybe.  A sikeres díjfizetésről minden esetben, a Felhasználó által megadott e-mail címre kerül megküldésre az elektronikus számla.

 6, Felhasználó jogai és felelőssége

Szolgáltatás igénybevétele kizárólag Felhasználó saját felelősségére történhet.
Felhasználó a Szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha megfelelő mobiltelefon készülékkel (minimum iOS 12, Android 6.0 operációs rendszer), vagy böngészővel ellátott laptoppal, illetve számítógéppel, valamint azon elérhető, megfelelő minőségű internetkapcsolattal rendelkezik (legalább 4G-s hálózat, megfelelő térerő, szükséges adatkeret). Szolgáltató nem felelős a Felhasználónál készülék- illetve internetproblémákból felmerülő hívás-megszakadásokért, illetve létre nem jövő hívásokért. Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevétele során, így különösen a tanácsadás ideje alatt tanúsított magatartásáért. Különösen kirívó, közerkölcsbe ütköző, esetlegesen törvénybe ütköző magatartás tanúsítása esetén, Szolgáltató jogosult a hívást azonnal megszüntetni.

 7, Szolgáltató jogai és felelőssége

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így különösen a díjfizetésre és általa tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit. A Szolgáltató, a Szolgáltatás keretein belül nyújtott tanácsadásból következő, annak keretében elhangzott információkért, illetve a Szolgáltatás igénybevételéből eredő bárminemű kárért vagy hátrányért a felelősségét kizárja. Szolgáltató hibájából történő hívásmeghiúsulás esetén Felhasználó jogosult a tanácsadás díjának visszakérésére, vagy ha Felhasználó elfogadja, másik időpont díjmentesen történő választására. A Szolgáltatási díj visszafizetése iránti kérelmet Felhasználó, a Szolgáltató e-mail címén jelezheti.

 8, Minőségbiztosítás, hangfelvételek készítése

A Felhasználó Szolgáltatóval folytatott tanácsadása rögzítésre kerül.

 9, Elállási jog, felmondással kapcsolatos szabályok

A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a alapján, távollévők között kötött szerződés esetén, fogyasztó nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a szolgáltatás teljesítését, a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A felmondás nem mentesíti a Felhasználót a szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges kötelezettségei teljesítésétől. Szolgáltató a Szerződést a Felhasználó elektronikus e-mail címére megküldött egyidejű tájékoztatással mondhatja fel.

 10, Szolgáltató felelősségének kizárása, Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevétele során

Szolgáltató nem felel a tanácsadás során kapott információk felhasználásából és/vagy fel nem használásából eredő bármilyen kárért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy pontos diagnózisok felállításához sok esetben személyes jelenlét szükséges, mely az online tanácsadás keretében nem lehetséges. A Szolgáltatásnak nem célja, hogy szakorvosi gyakorlatot vagy speciális ápolási tanácsadást
pótoljon, ilyen igények esetében a Felhasználó csak tanácsot, iránymutatást kaphat, melyet saját felelősségére használ fel.
A Szolgáltató az orvostudomány mai állásának megfelelő képzettséggel, képesítéssel rendelkezik, speciális kérdések esetében érdemes – függetlenül e szolgáltatástól – az adott terület más szakértőjének véleményét is kikérni. Szolgáltató kizárja felelősségét valamennyi következményi vagy közvetett kár esetében, ide értve az elmaradt hasznot, bevételt (pl. munkaképesség csökkenése). A Szolgáltató korlátozza a felelősségét a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj maximumában.

 11, Egyéb rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar
bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. A szerződéskötés nyelve magyar. Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.
Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné
válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

I, Adatkezelési tájékoztató

1, A tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza Dr. Girhiny Tamás E.V. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által dokimondja.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet) (GDPR)
 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)

2, Fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában különleges adat alatt értjük – különösen, de nem kizárólagosan – a Felhasználó által Adatkezelő részére átadott egészségügyi adatot;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve bármely olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

nem személyes adat: bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a honlapot használja, vagy a dokimondja orvosi tanácsadás szolgáltatásával kapcsolatban érdeklődik, ajánlatot kér, vagy ajánlatot tesz.

Személyes adat kapcsán érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az adatkezelési tájékoztató értelmezése során Személyes adat kapcsán
érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot, vagy különleges adatot a Felhasználó, az bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
A Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználók és egyéb személyek.

Nem személyes adat kapcsán érintett: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható. A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználók és egyéb személyek.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

hozzájárulás: a Személyes adat kapcsán érintett, vagy a Nem személyes adat kapcsán érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más
magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez.
Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még a Felhasználó azon nyilatkozata is, amiben kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek, és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja kezelni minden további intézkedés nélkül (még akkor is, ha azok nem az adatokat átadó Felhasználóra, Szakértőre, vagy Munkavállalóra vonatkoznak).

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

A Honlap látogatása 18 éven felüliek számára ajánlott, a Honlapon meghirdetett Szolgáltatásokat kizárólag 18 éven felüliek vehetik igénybe. A Felhasználók által megadott adatokért a Felhasználók felelnek, ezek helyességéért, megfelelőségért a Szolgáltató a saját felelősségét kizárja. Az oldalon minden olyan magatartás, megnyilvánulás tilos, ami magyar vagy EU-s törvénybe, jogszabályba ütközik. A dokimondja.hu jogosult a felhasználók adatait, hozzászólásait törölni, a felhasználási feltételeket és jogszabályokat megsértő felhasználót törölni és kitiltani. A Felhasználó a Weboldalra történő belépéssel, a Weboldalról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Weboldal funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

3, Az adatkezelő

Adatkezelő:

Név: dr. Girhiny Tamás E.V.

Székhely: 3780 Edelény, Tölgyfa út 11.

E-mail: [email protected]

Adószám: 68584465-1-25

A https://dokimondja.hu adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://dokimondja.hu/aszf-es-adatkezelesi-tajekoztato/ címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, jelen tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

4, Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5, Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon könyvet vagy tanfolyamot megrendelők, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók.

 

6, Kezelt adatok

6.1. A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.

6.2. A Weboldalon könyv megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, adószám, postázási név és cím (ha eltérő), megrendelt könyv és a megrendelt darabszám.

6.3. A Weboldalon tanfolyam megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, az érintett honlapjának címe (tanfolyamtól függően megadható), számlázási név, cím, adószám, megrendelt tanfolyam.

6.4. A Weboldalon tanácsadás kérése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, az érintett honlapjának címe, a probléma leírása, számlázási név, cím, adószám, a megrendelt tanácsadás megjelölése.

6.5. A Weboldalon szolgáltatások iránt érdeklődés (pl. dokimondjaklub) esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.

6.6. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a sütikről való részletes tájékoztatást lásd a 11. pontban). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma).

Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin használatával „kedvelt”-ként megjelöli (like-olja), illetve, ha a Weboldal Facebook oldalára feliratkozik, az Adatkezelő kezeli az érintett Facebook profiljára vonatkozó adatokat (név, profilkép).

 

7, Az adatkezelés célja:

7.1. A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatást.

7.2. Könyv megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése, kiszállítása.

A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, ill. a kiszállítással kapcsolatos egyeztetés. A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

7.3. Tanfolyam megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése (a tanfolyam típusától függően online vagy helyszíni teljesítéssel).

A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a tanfolyam megrendelésével és teljesítésével kapcsolatos egyeztetés, kapcsolattartás.

A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

7.4. A Weboldalon keresztül kért tanácsadás esetén az adatkezelés célja a tanácsadásra vonatkozó megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a tanácsadás teljesítése.

A Felhasználó által kért tájékoztatás megadása;
– A Felhasználó részére nyújtandó applikációs szolgáltatások meghatározása;
– Statisztikai kimutatások készítése, illetve dokimondja.hu marketing tevékenységének fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján;
– Felhasználó panaszainak megismerése és kivizsgálása;
– Felhasználói szerződések megkötésének elősegítése hírlevelek küldése útján;
– Adatkezelőt érintő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

7.5. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.

7.6. A Weboldal működése során használ sütik céljáról a 11. pontban található tájékoztatás.

A Weboldalon lehelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja, hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét, és a feliratkozást.

8, Az adatkezelés jogalapja:

8.1. Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adatok.

8.2. Könyv megrendelése esetén az érintett megrendelő neve, e-mail címe, számlázási név, cím, postázási név és cím (ha eltérő), megrendelt könyv és a megrendelt darabszám tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a könyv vásárlására vonatkozó szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jöhet létre és nem teljesíthető (a megrendelő nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelő nem tud számlázni, és megküldeni a megrendelést).

A telefonszám és az adószám megadása és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adószám annak megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre.

8.3. Tanfolyam megrendelése esetén az érintett megrendelő neve, e-mail címe, számlázási név, cím, és a megrendelt tanfolyam tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a tanfolyam szolgáltatására vonatkozó szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jöhet létre és nem teljesíthető (a megrendelő nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelő nem tud számlázni, és teljesíteni a tanfolyamot).

A telefonszám, az adószám, és az érintett honlapjára vonatkozó adat kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adószám annak megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre.

8.4. A Weboldalon keresztül kért tanácsadás esetén az érintett megrendelő neve, e-mail címe, honlapjának címe, a probléma leírása, számlázási név, cím, a megrendelt tanácsadás megjelölése tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a tanácsadásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez és a tanácsadás teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a tanácsadásra vonatkozó szerződés nem jöhet létre és nem teljesíthető (a megrendelő nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelő nem tud számlázni, és teljesíteni a tanácsadást).

A telefonszám, az adószám kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adószám annak megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre.

Személyes adatok esetében: Az Adatkezelő adatkezelési jogköre a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulását a Személyes adat kapcsán érintett bármikor visszavonhatja. Egyes személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Személyes adat kapcsán érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ő kérésükre történő lépések megtételéhez szükséges. A fentiek mellett egyes személyes adatok (pl.: könyvvezetéshez szükséges adatok) kezelését jogszabály is előírja.

Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés a Felhasználó azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő
jogszerűen kezelheti.

8.5. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

8.6. A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

8.7. Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

9, Az adatkezelés időtartama:

9.1. A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését egyébként nem kéri.

9.2. A Weboldalon történő könyv, tanfolyam megrendelés esetén, az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, tanácsadás teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve a 9.3. pontban foglalt eseteke, illetve ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll (pl. az érintett hírlevélre is feliratkozott).

9.3. Amennyiben az érintett személyes adatai szerepelnek a számlán, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.

9.4. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

9.5. A sütik élettartamáról a 11. pontban találhat tájékoztatást. A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

10, Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10.1. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • Mailerlite, székhelye: Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litvánia e-mail: https://www.mailerlite.com/support

10.2. Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: [email protected])

A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: [email protected]

A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

10.3. Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: Ikonomik 2005 BT., székhely: 3700 Kazincbarcika, Szemere tér 10.

A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

10.4. Amennyiben az érintett a megrendelt könyvet, kiadványt kiszállítással veszi át, akkor a szállítás teljesítése értekében az érintett által megadott szállítási név, szállítási cím és a szállítás egyeztetése céljából megadott telefonszám továbbításra kerülnek a kiszállítást végző Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére. A Magyar Posta Zrt. elérhetőségei: levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, telefon: +36-1-767-8282, e-mail cím: [email protected].

11, Weboldalon használt sütik (cookie-k):

A Weboldalon cookie-kat és egyéb különböző programok kerülnek alkalmazásra annak érdekében, hogy a Weboldalt használók igényeit a megismerje a Szolgáltató. A Weboldal meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. A dokimondja.hu  ún. cookie-kat, azaz sütiket használ, amik a kényelmesebb, felhasználóbarátabb böngészést és jobb élményt szolgálják. A cookiek használatára minden felhasználó figyelmét felhívjuk a Weboldal jól látható részén pop-upban, kiemelve, hogy a Weboldal további böngészése során a cookie-k használatához a felhasználó hozzájárul, és a cookie szabályzatot elfogadja. A cookie kis adatcsomag, amit minden jelentősebb böngésző támogat, és számos internetes szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen: szükséges a bejelentkezéshez, de a személyre szabott tartalom megjelenítéséhez, eléréséhez is. A sütik veszélytelen, apró fájlok, amelyet a honlapok számítógépén elhelyeznek, hogy jobbá tegyék a böngészést, statisztikai adatokat adjanak a portál számára a felhasználó érdeklődési köréről, demográfiai adatairól. Az adatkezelő ennek segítségével javíthatja, optimalizálhatja a Weboldal működését, valamint remarketing eszközökre használhatja azt például a Google és Facebook segítségével korábbi látogatásaik, érdeklődésük alapján. Ezen adatok tárolódnak sütikben, az adatkezelő azonban nem tudja ezek alapján beazonosítani a felhasználót, hanem csak összesített statisztikai adatokat láthat. A cookiek a böngésző kikapcsolása, a gép újraindítása után is számítógépén maradnak. A weboldalon megtalálható lehet harmadik fél cookieja (például Google, Facebook, Youtube), ezen sütikre vonatkozó szabályokat a harmadik fél honlapjain találja meg.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Weboldalra, a fő célja a cookie-nak, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Weboldal használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookie-k képesek információt adni a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Weboldalon, könnyebbé téve azokat.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Weboldal. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Weboldalt, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Weboldalra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 • analitika, követő cookie-k;
 • munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Weboldalon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 • állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Weboldalra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül.

Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználók böngészőjében marad és a Weboldal azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Weboldalra.

 

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Weboldalon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookie-nak a letiltására is.

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Ha a Felhasználó korlátozza a Weboldalt a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabva. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Weboldalt, a Felhasználó letilthatja a cookie-k alkalmazását.Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. A Weboldal cookie-k nélkül azonban nem működik megfelelően.

 

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg:

 • a wikipedi.org oldalt,
 • a www.allaboutcookies.org,
 • www.aboutcookies.org honlapokat.

A cookie-kat számítógépéről bármikor törölheti, böngészőjében pedig letilthatja azokat. Amennyiben a fentiekhez nem járulna hozzá, a sütiket, cookie-kat letilthatja saját kezűleg böngészőjében, a linkre kattintva megtalálja a leírást: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari stb. Továbbá a Google oldalán kijelentkezhet a Google által történő adatfelhasználás alól, továbbá egy másik Google oldalon minden Analytics-adatgyűjtés alól kijelentkezhet. Ezen az angol nyelvű oldalon pedig kijelentkezhet a harmadik fél által történő felhasználásból is. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Weboldal böngészésével vagy a cookie-bar-jának, cookie pop-up ablakjának Elfogadom gombjára kattintásával elfogadja a cookiek használatát és felhasználási feltételeinket.

További infók a sütikről a Wikipédia oldalán, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján. A Weboldal használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

12, Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

13, Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségek:

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (Dr. Girhiny Tamás E.V. [email protected]). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: [email protected], Honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

 

II, Weboldalon közzétett tartalmakra vonatkozó irányelvek

1, Weboldal használata

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Szolgáltató Weboldalát. A Weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a Weboldal vírusmentességéért a Szolgáltató nem felel. A Weboldal tartalma nem minősül orvosi tanácsadásnak, a Weboldal csupán tájékoztató jellegű tartalmakat közvetít, a feltüntetett tartalom nem hivatkozható egészségügyi szolgáltatásként és a Weboldalon található információk megismerése nem pótolja a szakszerű orvosi diagnózist és kezelést!

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldalon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a Weboldalon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

 

2, Más honlapokra mutató hivatkozások és külső hivatkozások

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített honlapok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátja a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített honlapokért, azok esetleges változásaiért. A más honlapokra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy Szolgáltató az adott weboldalt, honlapot bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Szolgáltató Honlapját és a külső, hivatkozott honlapokat is.

A Felhasználó a Honlapon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hivatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A dokimondja.hu külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső websiteok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért, az azokon olvasható információk valósságát és biztonságosságát illetően nem vállal felelősséget. Amennyiben egyértelművé válik egy linkelt külső Weboldal káros, vagy az adott országban hatályos jogszabályokat sértő tartalma/tevékenysége, úgy dokimondja.hu azokat a linkeket haladéktalanul eltávolítja.

A dokimondja.hu oldalakon a hozzászólások, video/képmegtekintés, regisztráció és belépés során a felhasználást segítő külső szolgáltatókkal együttműködhet (például Google, Facebook, Ebay, Paypal, Barion), továbbá a látogatók statisztikai elemzéséért külső szolgáltatók segítségét veheti igénybe (Google Analytics), az ott megadott adatok kezelésért, biztonságosságáért a szolgáltaltók felelnek, és saját adatvédelmi iránymutatásuk mérvadó e tekintetben. A szolgáltatások által közzétett, továbbított vagy megosztott tartalom esetén kezelőnek a külső szolgáltató tekintendő, amelyekre vonatkozólag saját adatvédelmi szabályzatuk és felhasználási feltételeik mérvadóak, iránymutatók.

 

3, Jogi tájékoztató változtatása

Szolgáltató ebben fenntartja a jogot a jelen tájékoztató módosítására és kiegészítésére, az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa a Weboldalt.